Markkinointirekisteri

Rekisterin nimi

Vetman Oyn ("Vetman") markkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolaki 19§. Henkilötietojen pitäminen ja käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen vastaanottaa suoramarkkinointia, Vetmanin oikeutettuun etuun, sekä Vetmaninin ja rekisteröidyn asialliseen yhteyteen, kun Vetmanilla on oikeus hyödyntää tietoja tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa ja mainonnassa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään Vetmanin suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipidetutkimuksiin tai näihin rinnastettaviin toimiin, kuten uutiskirjeiden lähettämiseen.

Vetmanilla on yhteistyökumppaneita, jotka toimivat Vetmanin toimeksiannosta. Valtuutetuilla yhteistyökumppaneilla on oikeus käsitellä Vetmanin markkinointirekisterin tietoja.

Vetman lähettää suoramarkkinointia esimerkiksi sähköpostilla ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisterin sisältö

Rekisterissä käsitellään luonnollisen henkilön tai rekisteröidyn yrityksen edunsaajan henkilötietoja. Markkinointirekisteri voi edellä mainittujen ryhmien osalta sisältää yhden tai useamman tiedon, joita ovat mm: etunimi, sukunimi, sähköposti, puhelinnumero, äidinkieli, osoitetieto sekä tiedot yrityksestä tai muu asiakkaan itse antama tai hänestä kerätty tieto. Rekisteri sisältää myös mahdolliset asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Luonnollisen henkilön osalta tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään mm. verkkosivuilla toteutettujen arvontojen, kilpailujen tai täytettyjen lomakkeiden kautta. Henkilötietoja voidaan kerätä tai päivittää myös esimerkiksi Vetmanin asiakasrekisteristä, väestötietojärjestelmästä, puhelinluetteloista sekä muilta henkilötietoja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä.

Yrityksen tai yhteisön edustajan osalta tietoja voidaan kerätä esimerkiksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä tai kaupparekisteriselosteesta, Suomen Asiakastieto Oy:n tai yrityksen tai organisaation omilta verkkosivuilta. Tieto on voitu saada myös suoraan puhelimitse tai sähköpostitse yrityksen edustajalta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Vetmanin markkinointirekisteristä ei luovuteta tietoja yrityksen ulkopuolisille tahoille. Mahdolliset tietojen luovutukset viranomaisille tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa Vetmanin yhteistyökumppaneille tai alihankkijoille, mikäli asiakkaalle toteutettava palvelu sitä vaatii. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme, että henkilötietoja käsitellään ajantasaisen henkilötietolain mukaisesti ja asiallisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Vetman huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla mm. hyödyntämällä EU:n mallilausekkeita tietojen siirrosta kolmansiin maihin. Vetman ei myy markkinointirekisterin tietoja kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Materiaalit kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietojen käyttöoikeus on vain Vetmanin henkilökunnalla tai sen edustajilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Vetman edellyttää, että työntekijät ja yhteistyökumppanit noudattavat vaitiolovelvollisuutta markkinointirekisterin tietoja koskien. Manuaalisessa muodossa oleva materiaali säilytetään Vetmanin käytössä olevassa toimitilassa. Toimitila on lukittu ja vartioitu.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti Vetmanin asiakaspalveluun osoitteeseen vetman@vetman.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä kirjallisesti osoitteeseen 

vetman@vetman.fi.

Tietosuojaseloste on nähtävänä Vetman Oy:n kotisivuilla.